Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Úvodní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost Best s.r.o, se sídlem Přemyslovců 60, 747 07 Opava – Jaktař, IČ 46580743, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 3637 (dále též „správce“).

 

Kontaktní údaje na správce jsou:

Sídlo: Přemyslovců 60, 747 07 Opava – Jaktař,

E-mail: pinkasova@best-opava.com,

Telefon: +420 602 741 286.

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále též „osobní údaj“). Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává veškeré osobní údaje, které mu zákazník jakožto kupující poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka.

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákazníka, a dále údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

 

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

jméno a příjmení,

adresa bydliště,

identifikační číslo, daňové identifikační číslo (je-li zákazníkovi přiděleno),

adresa e-mailové pošty,

telefonní číslo,

a to za účelem uzavření kupní smlouvy, provozování informačního systému webové stránky www.farmavendelin.cz, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům (dále společně jen jako „osobní údaje“).

 

III. Důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a dále souhlas zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, v případě uvedení osobních údajů třetí strany, např. příjemce zboží, je účelem zpracování osobních údajů výlučně účel vyřízení objednávky, údaje třetí strany nebudou za žádných okolností správcem využívány pro jiné účely, uvedením osobních údajů třetí strany odpovídá zákazník za případné následky plynoucí z využití těchto údajů k vyřízení objednávky,

ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování dle čl. 22 nařízení GDPR.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správce, a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního závazkového vztahu.

Správce dále uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů dle předchozích odstavců správce tyto osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

podílející se na dodání zboží zákazníkovi/ realizaci plateb zákazníkem na základě uzavřené smlouvy, zajišťující služby provozování E-shopu (DOPLNIT PROVOZOVATELE) a další služby související s provozováním E-shopu, zajišťující marketingové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do země mimo Evropskou unii, či mezinárodní organizaci.

Spokojenost zákazníka s nákupem zjišťuje správce prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je E-shop zapojen. Dotazníky jsou zákazníkům zasílány pokaždé, když dojde k nákupu zboží, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti zákazník neodmítne zasílání obchodních sdělení a dotazníků nebo zákazník neodvolá svůj dříve udělený souhlas.

 

Práva zákazníka

Zákazník má, za podmínek stanovených v nařízení GDPR, tato práva:

– právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I odst. 2,

– právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se zákazník domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII. Cookies

Správce využívá při provozu webových stránek www.farmavendelin.cz tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu, které jsou odesílány ze serveru správce do prohlížeče zákazníka, a při jeho opětovné návštěvě webových stránek www.farmavendelin.cz, jsou zaslány zpět na server správce. Tím cookies umožňují správci rozpoznat prohlížeč zákazníka, zapamatovat si informace o jeho předchozí aktivitě na webových stránkách www.farmavendelin.cz, a uzpůsobit tak obsah webových stránek potřebám zákazníka.

 

Správce využívá následující druhy cookies:

cookies prvních stran umožňující základní provoz a funkčnost webových stránek www.farmavendelin.cz, bez nichž by nebylo možné obsah webových stránek správně zobrazit,

technické cookies, umožňující analýzu využití webových stránek www.farmavendelin.cz, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku, reklamní cookies, umožňující zobrazení cílené reklamy, sdílení webových stránek www.farmavendelin.cz na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.

 

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů každého zákazníka. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť (hesla, antivirový program, šifrování, zálohy), a uložišť osobních údajů v listinné podobě (veškeré materiály uchovávané v listinné podobě (faktury, dodací listy, objednávky apod..) jsou uchovávány v uzamykatelné kanceláři, uloženo ve skříních pod uzamčením (přístup povolen pouze správci)). Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

S těmito podmínkami zákazník souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového objednávkového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu zákazník potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na internetových stránkách.